Kwaliteitsbewaking

De therapeut  is ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit.

De behandelaar is lid van de volgende beroepsvereningingen,de NVP (Nederlandse vereniging voor Psychotherapie) en de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Door deze laatste wordt de praktijk eenmaal per 5 jaar gevisiteerd.

Via deze link kunt u de kwaliteitscriteria lezen, aan de hand waarvan de praktijk getoetst wordt.

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

Bij afwezigheid wordt de cliënt daarover geïnformeerd.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook Praktijk Dudok van Heel. Op verzoek kunt u deze inzien op de praktijk. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut kunt u vinden op https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/ .

 Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl